top of page
D477B88C-FFD7-41E2-8693-975B0A088116.JPG

Bra att veta om isolering

För att få en isolerande effekt pratar man ofta om att luft isolerar. Det är en sanning med modifikation. Det är stillastående luft som isolerar. Det är därför man inte kan bygga en yttervägg med två parallella delar och hoppas på god isolering (så kallad skalmur, vanligt i gamla tegelbyggnader). Isoleringsmaterial består därför oftast av någo form av material med många små hålrum. Men bara det är inte nog för att uppnå en god isoleringsförmåga. Man måste också förhindra att vind blåser in i isoleringen.

Varför diffusionsöppet?

Ibland säger man att ett hus ska kunna "andas". Egentligen kan detta misstolkas. 

När ett hus är diffusionsöppet innebär det att när det kommer in en mindre mängd fukt i konstruktionen så kan denna avdunsta. Detta gör att fukten inte orsakar skada i husets konstruktion. Alla hus bör däremot vara vindtäta. Alltså täta mot drag vilket annars orsakar stora värmeläckage, dragigt inomhusklimat och höga värmekostnader.

Hygroskopisk isolering eller mineralull?

Använder man organiska isoleringsmaterial är dessa hygroskopiska, dvs de kan ta upp och avge fukt från luften. Därför strävar man efter att behålla hela konstruktionen diffusionöppen i ekologiskt byggande så att fukt kan vandra ut. Detta är den stora skillnaden mot konventionellt byggande där man oftast använder någon form av mineralull i väggarna som sedan kläs in i täta plastmaterial (även om diffusionsöppna dukar används ibland även här). Kommer fukt in i en sådan konstruktion kommer den inte ut så lätt igen då mineralull inte kan ta upp fukt. Fukten rinner istället ner längs med regelverk och kan orsaka mögelpåväxt och till slut rötskador.

Diffusionsöppen ångbroms

En diffusionsöppen duk är lufttät samtidigt som den tillåter viss fuktvandring. Det finns dukar idag av både plast- och pappmaterial. Duken skyddar konstruktionen mot för stor fuktpåverkan och förhindrar samtidigt att luft (vind och drag) rör sig genom isoleringen och sänker dess isoleringsvärde. Det finns alternativ till dukar, t.ex. papp och hård träfiberskiva. Tänk däremot på principen att fukt ska kunna vandra ut och att en vägg ska vara tätare på insidan än på utsidan.

Fördelarna med ett diffusionsöppet undertak

Tak är alltid en känslig konstruktion och luftspaltens varande eller icke varande har diskuterats i årtionden. Fördelen med ett diffusionsöppet undertak är att det oftast inte krävs någon luftspalt (alltså extra utrymme för ventilation mellan undertaket och isoleringen). På detta sätt tar konstruktionen mindre plats vilket kan vara värdefullt om man väljer att inreda en gammal vind till boyta.

Däremot ställer ett tak utan luftspalt speciella krav på konstruktionen. Experimentera aldrig själv med moment i ditt byggande som kan kosta stora summor att reparera. Följ tillverkarens exakta instruktioner eller anlita en byggkonsult som kan komma med korrekt rådgivning.

 

IMG_0358.jpeg

Olika kategorier av ekologisk isolering

När man börjar titta på olika former av ekologisk isolering kan det kännas överväldigande att det finns så många olika sorter att välja emellan. Då kan det underlätta att förstå att olika former av isolering med fördel kan användas vid olika sammanhang. Viktigast att skilja på är isolering som tål mycket fukt och de som tål lite fukt. Två andra aspekter att känna till är om materialet kan lagra värme och om det tål belastning.

Fukttålig isolering

De fukttåliga isoleringsmaterialen består oftast av mineraliska ämnen och används mest i grunder och källarväggar eller i väggar till våtrum. Dessa är t.ex. cellglas, skumglasgrus, lättklinker, isolerande håltegel (vaxkaketegel), musselskal och perlit.

Organisk isolering

Organiska isoleringsmaterial som måste hållas relativt torra är t.ex. cellulosa, träfiber, halm, hampafiber, linfibrer och fårull. Dessa används i t.ex. en träregelstomme som utgör en bärande konstruktion.

 

Bärande isolering

Med bärande isolermaterial kan man bygga välisolerade hus med väggar av tyngre material. De har ofta lite sämre isoleringsvärde och därför måste väggarna byggas något tjockare för att få god isoleringsförmåga. Det positiva med dessa material är att de lagrar värme och skapar därför ett behagligare inomhusklimat. Bärande isolering byggs ofta med block eller element av lättbetong, lättklinker, vaxkaketegel eller träullscement.

Massivt trä

Massivt trä används i timrade hus eller i moderna massivhus. Trä har inte så bra isoleringsvärde men det har bättre egenskaper än själva värdet eftersom tjocka träväggar kan lagra både värme och fukt.

 

Ur ett hållbarhetsperspektiv är trä oftast det vinnande valet som byggmaterial men när det kommer till hus byggda i massivt trä måste man ta med i beräkningen mängden virke som går åt. Kommer virket från verkligt hållbart skogsbruk? Och skulle vi bygga alla hus i enbart massiva träkonstruktioner skulle skogarna snabbt ta slut... Hållbarhetsfrågor är svårt!

Källor

bottom of page