top of page
Hultagård_4.jpeg

Takmaterial

Taket är ofta en dyr historia på huset och kanske en av de viktigaste. I vårt klimat bör tak helst luta ordentligt för att skydda mot regn och snö. Önskas ett plattare tak kan gräs eller sedum (med miljöskonsamt tätskikt) vara en lösning.

Hög miljöpåverkan

Takpapp

Plast (polykarbonat)

lag
medel
hog

Takmaterial med låg miljöpåverkan

Om "gröna" tak

Gröna tak, även kallade sedumtak, är klimatvänliga och ger större biologisk mångfald i städer. Ett grönt tak med en varierad sedumvegetation är både vackert och praktiskt, samtidigt som regnvattnet hanteras lättare. Det kan absorbera hälften av allt regnvatten och avlasta avloppssystemen. Gröna tak kan konstrueras på hus med platta tak eller låga takhöjder.

Ett grönt tak har många fördelar: det har god bullerdämpning, närklimatet förbättras, det ger renare luft, dagvattensystemet avlastas och det lokala ekosystemet gynnas. Dessutom är det i det närmaste underhållsfritt. Taket är också cirkulärt då det går i princip att återvinna till sin helhet. Taken har också lång livslängd.

 

Det gäller dock att välja tätskikt med omsorg. Det tätskikt som fått bäst miljöklassning är plastomerbitumen, men det lämpar sig bäst för småtak. Funderar du på ett grönt tak behöver du lägga extra vikt på att läsa på om taklutning och takkonstruktioner då det kan bli relativt tungt.

Skiffer

Ända sedan 1700-talet har skiffer använts för att täcka tak. Till en början förekom skiffer mestadels på kyrkor och andra herrgårdsbyggnader. Nu för tiden kan man dock se det som ett vanligt bruksmaterial på både tak och fasader. Under miljontals år har jordskorpan format och bearbetat bergarter till perfektion. Den långa processen har gjort att skiffer kan stå emot väder, vind och skiftande temperaturer. 

Skiffertak anses som ett av de mest hållbara taken. Det är vattentätt, frost- och värmebeständigt och motståndskraftigt mot luftföroreningar. Stora mängder energi går åt till brytning av sten, men störst miljöpåverkan har transporterna varför lokal sten bör prioriteras.

Stråtak av vass, halm eller ag

Stråtak är ett vackert gammalt takmaterial. Vanligtvis användes råg eller vete  men vass är att föredra så länge det inte handlar om att bevara ett kulturhistoriskt hus. Vass är mer hållbart än halm och brinner inte lika lätt. Stråtak håller relativt länge (ca 30 år) och erbjuder viss värme och ljudisolering.

Stråtak tål snö, regn, vind och sol men det är viktigt att man tänker på omgivningen kring sitt hus innan man lägger stråtaket. Taket måste få tillgång till solljus för att ha möjlighet att andas. Idag brandsäkrar man stråtak på lite olika sätt och de ses inte längre som brandfarliga i allmänhet även om vissa kommuner fortfarande kan ställa sig tveksamma till stråtak.

Tegelpannor

Lerans kvalitet avgör hållbarhet, frostbeständighet och färg på tegelpannorna. Livslängden är lång och utbyte av enskilda pannor ganska enkelt. Det går åt mycket energi vid bränning av tegel. Tegelpannor kan glaseras för att öka livslängden men det kräver ytterligare energiåtgång. Takpannor tillverkade i Sverige bör prioriteras med tanke på att minska på transporter.

 

Kan du välja återvunna takpannor gör det! Återvunna pannor sparar resurser, är ekonomiskt och ger ett vackert patinerat tak.

Trätak

Det finns olika former av trätak som kluvna trädstammar, brädor eller spån. Stor andel kärnved och hartsrika träslag ökar livslängden. Handklyvna takspån kan hålla upp till 100 år. Ju brantare tak, desto längre livslängd. Spån som impregnerats med olja och tjäras regelbundet håller längst. Brädtak håller i 30-50 år. Trätak har en lång historia och har på senare år blivit populärt igen. Det finns leverantörer av moderna trätak.

Trä håller längre ju mindre fukt det utsätts för. Därför ska fukt avledas så snabbt som möjligt. Även om trätak naturligt utsätts för regnvatten så minimeras påfrestningen genom takets lutning och dräneringsspår i trätakspanelen. Ur träets hållbarhetsperspektiv är det fördelaktigt att ge det rätt förutsättning för att det ska torka, via luftning. Trätakets huvuduppgift är att skydda undertaket mot vädret och mot yttre skador. Trä är ett tåligt material och om trätaket läggs på rätt sätt är det ett utmärkt skydd för den underliggande takkonstruktionen.

Normalt låter man trätakspanelen vara obehandlad. Oavsett träslag får taket relativt snart en grå patina. Ändträ på trätakspanelerna ska alltid behandlas med grundolja, även om övriga sidor på panelen lämnas obehandlade. Trätaket bör hållas rent från mossa, löv och annan påväxt som binder fukt mot trätakspanelen. Ha för vana att se över trätaket en gång per år. Men det är allt underhåll ett trätak behöver.

Takmaterial med medelhög miljöpåverkan

Plåttak och andra former av metaller 

Även om vissa plåttak kan tillverkas av återvunna resurser är energiåtgången betydande. Argumentet för plåttak är att åtgången material per kvadratmeter är måttlig och att livslängden är lång. Plåttak går ofta både att återanvända och återvinna.

 

Varje miljömedveten byggare bör dock vara sparsam med användandet av metaller alternativt använda återbrukat material t.ex. gamla plåttak. Rhenizink är en intressant produkt med mindre miljöpåverkan och lång livslängd. Det finns idag också plåttak med integrerade solceller.

Takmaterial med hög miljöpåverkan

 

Betong och cement

Cementtillverkning är både energikrävande och miljöstörande. Undvik helt betongpannor med ytskikt av akryl om du har miljöaspekter med i beräkningen.

Takpapp & Takduk

Takpapp kan vara bättre eller sämre ur miljösynpunkt men innehåller för det mesta miljöskadliga kemikalier. Takdukar som har lägre negativ miljöpåverkan är av EPDM-gummi, EPR (etylenpropylengummi) eller flexibla polyolefiner. Kontrollera dock tillsatser.

Det finns takpapp idag som reducerar mängden NOx-partiklar i luften från t.ex. bränder, bilar och lastbilar. Det här partiklarna förorenar luften och är skadliga för miljön. Därför kan den här produkten vara intressant ur ett miljö- och hälsoperspektiv på väl valda platser.

Källor

bottom of page